TITANS RECRUIT TAKAIRANGI

The Titans’ pre-season, has taken another twist.

Gold Coast snared Roosters’ giant, Brad Takairangi.